Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

9.2013.

–    Конституисање Савета родитеља

–    Разматрање и усвајање програма рада Савета родитеља

–    Именовање члана за  Тим за самовреновање рада школе

– Информације о припремљености школе за почетак школске године

– Избор најповољнијег понуђача за извођење екскурзија и осигурања ученика

седница Савета родитеља

чланови Савета родитеља, директор, секретар, педагог

11.2013.

–   Анализа успеха и владања ученика на првом класификационом периоду

–   Анализа реализације часова редовне, додатне, допунске наставе и слоб. активности

–   Разматрање Програма за спречавање и заштиту деце од насиља, злост.и занемар.

седница Савета родитеља

чланови Савета родитеља, директор, секретар, члан тима за спречавање и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања,

1.2014.

–   Анализа успеха и владања ученика на првом полугодишту

–   Анализа реализације часова редовне, додатне, допунске наставе и слободних активности

–   Договор о обележавању школске славе Савиндана

седница Савета родитеља

чланови Савета родитеља, директор, секретар, педагог

4.2014.

–   Анализа успеха и владања ученика на трећем класификационом периоду

–   Анализа реализације часова редовне, додатне, допунске наставе и слободних активности

–   Разматрање такмичења ученика у организацији Министарства просвете

–   Договор око одржавања ученичких екскурзија

седница Савета родитеља

чланови Савета родитеља, директор, секретар, педагог

6.2014.

–   Анализа успеха и владања ученика на крају наст. год.

–   Анализа реализације часова редовне, додатне, допунске наставе и слободних активности

–   Разматрање остварених резултата на завршном испиту

–   Разматрање  извештаја са екскурзија

–   Давање сагласности на план екскурзија за шк. 2014/2015.  и предлагање избор предмета

–   Разматрање и предлагање слободних активности

–   Разматрање листе изабраних уџбеника за наредну шк. годину

седница Савета родитеља

чланови Савета родитеља, директор, секретар, педагог

8.2014.

–   Припремљеност школе за нову школску годину

–   Предлагање мера за унапређ. васпитно-образовног рада

седница Савета родитеља

чланови Савета родитеља, директор, секретар, педагог