У току другог полугодишта, на часовима Информатике и рачунарства, са ученицима седмог разреда, реализоване су библиотечко-информационе радионице о употреби електронских сервиса. Ово је трећа година како се реализују овакве активности. Систематским обучавањем ученика за употребу информационо-библиотечког апарата код ученика се развија способност за самостално проналажење, селектовање, класификовање, критичко процењивање и повезивање информација у функционалну целину, а касније и за повезивање усвојених знања из различитих наставних области у компактну целину. Оваквим приступом развијају се писмености 21. века:
 Информациона (способност процене, коришћења информације и њеног критичког лоцирања)
 Информатичка (разумевање и коришћење могућности глобалне информационе мреже)
 Дигитална ( способност примене информацине писмености у дигиталном окружењу)
Уверили смо се да оваквом организацијом наставе ученици лакше прихватају неминовност овладавања вештином претраживања електронских сервиса и брже увиђају предности које им базе отвореног приступа пружају. Све ове активности реализују се у циљу олакшавања ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота.
Да би ова знања била применљива, тј. да би били искоришћени ресурси библиотеке у процесу наставе, на Наставничком већу реализоване су активности путем којих су наставници и стручни сарадници упознати са могућностима информационо-библиотечког апарата. На основу искуства, може се закључити да је за наставнике посебно атрактиван приступ СЦИндексу, јер олакшава приступ стручним информацијама, које су валидне.

sl 1sl2sl3